Web Design
Web Design
Web Design
Web Design
Web Design
Web Design
Web Design
Web Design
Web Design
Web Design
Web Design
Web Design
Web Design
Web Design
Web Design
Elektronické Sdělovací a Zabezpečovací Zařízení - slaboproudé systémy pod jednou střechou
Web Design
Elektronické požární systémy (EPS) a Evakuační rozhlas (ER)


Co to vlastně je elektronický požární signalizace?

Elektrická požární signalizace (EPS) je vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení, které slouží k včasnému vyhodnocení požární situace v budově, a upozornění o vzniku požáru. Zajišťuje tak ochranu majetku a osob před požárem a často zabrání velkým škodám na majetku, případně může zachránit spoustu lidských životů. Je důležitou součástí uceleného systému protipožární ochrany objektů.
Systém EPS je složen z několika částí, obsahuje vyhodnocovací
ústřednu a různé typy hlásičů. Signály z hlásičů požáru jsou tedy přijímány ústřednou EPS, která je nejhlavnější součástí, má na starosti sběr
veškerých informací z jednotlivých modulů, jejich následné vyhodnocování a případné včasné varování. U ústředny EPS je zajištěna stálá obsluha, která v případě požáru přivolá jednotku požární ochrany. EPS podává uživateli informace o vzniku požáru akustickou a optickou signalizací přímo v objektu nebo pomocí zařízení dálkového přenosu signalizace na stanoviště pultu centrální ochrany, který je umístěn u
hasičského záchranného sboru.


Kontroly zařízení

Kromě výběru instalace systémů od renomovaných výrobců a návrhů protipožární ochrany, provádíme také kontroly (revize).

Elektrická požární signalizace (dále jen EPS) se řadí mezi vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení, a dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je nutné provádět na tomto zařízení pravidelné kontroly provozuschopnosti a zkoušky činnosti za účelem zajištění požární bezpečnosti objektu nebo zařízení. Tyto revize se kromě pravidelných ročních kontrol provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení, provádějí 1x za 6 měsíců. Tato kontrola zahrnuje zkoušky činnosti samočinných hlásičů požáru a zařízení, které EPS ovládá. O výsledku půlroční zkoušky činnosti je nutné vyhotovit doklad, a provést zápis do provozní knihy EPS, která je součásti každého systému EPS.
Dále od 1. července 2008 jsou také povinnou součástí vybavení novostaveb rodinných domů. Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, přinesla vyšší požadavky na vybavení nových rodinných domů a staveb určených pro bydlení zařízením autonomní detekce a požární signalizace a také přenosnými hasicími přístroji.

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-246

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-23


Co to vlastně je evakuační rozhlas?

Evakuační rozhlas a systémy tohoto druhu úzce spolupracují se systémem EPS (požární signalizací). Je to systém používaný pro zesílení nebo distribuci zvuku, pro rychlou a uspořádanou mobilizaci obyvatel při nouzových situacích Pokud jde o systém používaný k řízení evakuace při
požáru, používá se často název Požární rozhlas. Může, ale plnit i další funkce, jako je přenos hudby a informačních hlášení. Požární poplach je vyhlašován sirénami, připojenými do systému EPS.
Systém EPS při požárním poplachu automaticky spouští předem namluvená hlášení nebo je evakuace řízena ze stanoviště obsluhy mikrofonem. Reproduktory jsou umístěny v místech, kde je předpokládána největší frekvence pohyb osob při potenciální evakuaci. Pro evakuační rozhlas jsou typy reproduktorů dané projektem s patřičnou požární odolností.

Naši technici k Vám rádi přijedou na osobní konzultaci a nabídnou cílenou variantu řešení problému.